Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (MONMOUTHSHIRE AND BRECON CANAL TOW PATH AT BETTWS AND MALPAS) (FOOTPATH CLOSURES) TEMPORARY ORDER 2022

Notice ID: NEW2314943

Notice effective from
24th January 2022 to 23rd February 2022

NEWPORT CITY COUNCIL (MONMOUTHSHIRE AND BRECON CANAL TOW PATH AT BETTWS AND MALPAS) (FOOTPATH CLOSURES) TEMPORARY ORDER 2022

Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends not less than 7 days from the date of this notice to make an order the effect of which will be to prohibit any person from proceeding at any time along the Monmouthshire and Brecon Canal tow path and adjacent footpath links from ST30288948 a location on the canal tow path where the Newport City Council and Torfaen County Borough Council boundaries meet for a distance of 3086 metres to ST29569150 located where the canal tow path travels under the M4 and joins the Crumlin arm of the Monmouthshire and Brecon Canal tow path. Lengths of Footpaths Nos. 408/6/1, 387/24/1, 387/13/1, 387/12/1, 387/32/1, 387/27/1, 389/2/1, 389/10/1 and 389/1/1 will be affected.

Alternative route is not available. The reason for making the order is for path improvement works. Works will be phased to avoid total closure and the path will be open during evenings and weekends when possible. The proposed order will be operative from 07 February 2022 and will continue in force for a period not exceeding 6 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. Further information can be obtained via email to

Conveyancing.Team@newport.gov.uk

.

Dated: 24 January 2022

G D Price Head of Law and Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR

GORCHYMYN CYNGOR DINAS CASNEWYDD (LLWYBR HALIO CAMLAS SIR FYNWY A BRYCHEINIOG - BETWS A MALPAS) (CAU LLWYBRAU CERDDED) DROS DRO) 2022 Rhoddir rhybudd drwy hyn fod Cyngor Dinas Casnewydd drwy arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu mewn dim llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn wneud gorchymyn a fydd yn gwahardd unrhyw berson rhag parhau ar unrhyw adeg ar hyd llwybr halio Camlas Sir Fynwy a Brycheiniog a'r cysylltiadau llwybrau cerdded cyfagos o ST30288948, lleoliad ar Iwybr halio'r gamlas lie mae ffiniau Cyngor Dinas Casnewydd a Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn cwrdd am bellter o 3086 metr i ST29569150 sydd wedi'i leoll lie mae llwybr halio'r gamlas yn teithio o dan yr M4 ac yn ymuno a braich Crymlyn llwybr halio Camlas Sir Fynwy a Brycheiniog. Bydd hyn yn effeithio ar ddarnau o Lwybrau Cerdded Rhifau 408/6/1, 387/24/1, 387/13/1, 387/12/1, 387/32/1, 387/27/1, 389/2/1, 389/10/1 a 389/1/1.

Nid oes llwybr gwahanol ar gael. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw darparu ar gyfer gwaith gwella llwybrau. Bydd gwaith yn cael ei wneud fesul cam er mwyn osgoi cau'n llwyr a bydd y llwybr ar agor gyda'r nos ac ar benwythnosau pan fo hynny'n bosibl. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 07 Chwefror 2022 a bydd yn para mewn grym am gyfnod heb fod yn hwy na 6 mis neu tan fydd y gwaith y bwriedir ei gyflawni wedi ei gwblhau, pa un bynnag a ddaw gyntaf. Gellir cael rhagor o wybodaeth drwy e-bost i

Conveyancing.Team@newport.gov.uk

.

Dyddiad: 24 lonawr 2022

G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NEW2314943.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices